FORENINGSANLIGGENDER

Enter Text

§  1         Foreningens navn er Faaborg Petanque-klub (FPK),stiftet d. 12. April 1994

              på Faaborg Sundskole.

 

§ 2         Klubbens formål er at tjene udbredelse af og forståelse for Petanquespillet

              som idrætsgren og som social faktor i Faaborgs lokalsamfund.

 

§ 3         Medlem er enhver, der overholder formålsparagraffen ( § 2 ), og som  ind-

              betaler det årlige kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2     Interesserede har adgang til 3 træningsgange før optagelse som medlem

              med kontingentbetaling iværksættes.

 

§ 4         Licens for turneringsspillere løses via FPK i Dansk Petanque Forbund.

Stk. 2    Man kan kun være turneringsspiller for en klub.

 

§ 5         Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2    Alle klubbens medlemmer over 14 år er stemmeberettigede, dog er det kun

              medlemmer o. 18 år, der kan vælges til bestyrelsen. Der kan på general-

              forsamlingen kun stemmes ved personligt fremmøde. Kun medlemmer, der

              ikke er i restance kan afgive stemme.

Stk. 3    Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 4    Dog kræver vedtægtsændringer  2/3 af de fremmødtes stemmer, og mindst

               1/5 af foreningens medlemmer skal være til stede.

 

§ 6         Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden 1. maj.

              Bestyrelsen indkalder med mindst 2 ugers varsel medlemmerne skriftligt.

Stk. 2    Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 7 dage

              før afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 3    Dagsorden for den ordinære generalforsamling er flg. :

 

              1.  Valg af dirigent.          

              2 . Valg af referent og stemmetæller.

              3.   Formandens beretning.

              4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

              5.   Fastsættelse af kontingent.

   6.   Behandling af indkomne forslag.    

             

              

               7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og af 3 bestyrelses-

                    medlemmer samt suppleant i ulige år.

               8.  Valg af 1 revisor og revisorsuppleant.

               9.  Evt.

 

§ 7           Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen

                finder det nødvendigt eller hvis 1/3 af samtlige medlemmer

                skriftligt  afgiver ønske herom og indvarsles med 8 dages varsel.

 

§ 8           Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer samt yderligere

                2 medlemmer.

Stk. 2      Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og  3 bestyrelses-

                medlemmer samt en suppleant i ulige år. Perioden for hvilken,

                man er valgt er 2 år.

Stk. 3      Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 4      Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

 

§ 9          Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisor-

               suppleant.

 

§ 10        Økonomi :  Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2      Alle medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på general-

                forsamlingen.

Stk. 3      Revision foretages af revisor.

 

§ 11        Klubbens opløsning.

Stk. 1     Opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling,

               og kun hvis  2/3 af foreningens medlemmer ved en urafstemning

               stemmer for.

Stk. 2     Ved opløsning skal foreningens aktiver tilfalde en forening i

               Faaborg By, som vil føre petanquespillet videre eller - hvis en

               sådan ikke findes Dag- og Træningscenter Tømmergården,

               Tømmergården 6, 5600 Faaborg.

 

Vedtaget ved stiftende generalforsamling d. 12.04. 1994 på Sundskolen.

§ 11. Stk. 2 ændret d. 29 marts 95 v. vedtagelse på generalforsamling.

§ 6.Stk. 3 og § 8 ændret d. 8. marts 01  v. vedtagelse på generalforsamling.